ائتلاف  هم اندیشان متخصص که بیشتر با  استفاده از ظرفیت نیروهای ائتلافهای یاوران غدیر و فرهنگیان در ترکیب تخصصی با توجه به نیازمندی شورای اسلامی شهر شکل گرفت برای رقابت در عرصه کاندیداتوری شورای اسلامی شهر ارومیه بسته شد. 9 نفر از اعضای این ائتلاف از لیست یاوران غدیر می باشند. 

1. مهندس مهران حاجیلو(فوق لیسانس مهندسی الکترونیک)

2. کریم سعید شعبانلو(فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی)

3. دکتر میر علی محمدی (دکترای مهندسی عمران -سازه های هیدرولیک)

4. دکتر علی مصیب زاده (دکترای شهرسازی)

5. حبیب الله غالب(کارشناس مدیریت بازرگانی)

6. رسول اقدمی (کارشناس حقوق)

7. دکتر مرتضی پیری (دکترای مدیریت)

8. محمد ستارپور(کارشناس مدیریت دولتی)

9.  حسین بخشایشی(فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی)

10. سید علی رضوی (کارشناس ارشد علوم سیاسی)

11. لطیفه مبین(کارشناس الهیات)

12. سهراب فتوحی(کارشناس مشاوره)

13. حبیب نجف پیر(کارشناس حقوق و فوق لیسانس مدیریت)

14. قاسم رشیدنژاد(کارشناس علوم اجتماعی)

15. مقصود مرتاض (کارشناس مدیریت دولتی)