ائتلاف اساتید دانشگاهی نیز اسامی همیاران خود را برای ورود به صحن شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام نمودند. 4 نفر از این ائتلاف از ائتلاف یاوران غدیر می باشند . 
1. دکتر میر علی محمدی 
2. دکتر هادی بهادری 
3. دکتر علی مصیب زاده 
4. دکتر مرتضی پیری 
5. دکتر لطفعلی ناصری 
6. مهندس نور علی حق دوست