1_ آقای روح الله حضرت پورطلاتپه نام پدر محمد علی دارای 56619 رای

2_ آقای حسین بخشایشی چراغتپه نام پدر قربانعلی دارای 30854 رای
3_ آقای عادل فتاحی نام پدر فتاح دارای 27905 رای
4_ آقای رسول اصغرزاده مجدآذر نام پدر رضا دارای 27015 رای
5_ آقای حسین پناهی نام پدر علی دارای 24910 رای
6_ آقای پرویز جلیلی نام پدر احیا دارای 23168 رای
7_ آقای عصمت گرامی نام پدر عبدالباقی دارای 19646 رای
8_ آقای سیدهادی ذاكر نام پدر میرحمداله دارای 18666 رای
9_ آقای هادی بهادری نام پدر میرقلیج دارای 17362 رای
10 _ آقای محمدرضا علیزاده امامزاده نام پدر هوشنگ دارای 16651 رای
11 _ آقای محمد ستارپوردیزجی نام پدر علی اصغر دارای 16252 رای
12 _ آقای مرتضی پیری نام پدر محمدعلی دارای 15918 رای
13 _ آقای میرعلی محمدی نام پدر سیدماشاالله دارای 15660 رای
14 _ آقای محمدخالد حاتمی نام پدر جعفر دارای 15465 رای
15 _ خانم لطیفه مبین جاریحانی نام پدر یوسف دارای 15306 رای