فرمانداری ارومیه در اطلاعیه خود  آورده ؛ در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی میاندوره ای حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی به شرح زیر اعلام می گردد:

۱/ آقای عبداله امیرخانی فرزند نظامعلی

۲/ آقای عسگر دیرباز فرزند نوروزعلی

ضمنا به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از روز ۹۲/۳/۹ آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

یادآور می شود که ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای، هرگونه فعالیت تبلیغاتی به کلی ممنوع است.

شریف نژاد

فرماندار شهرستان ارومیه

مرکز حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی